– Socijalna skrb

Što je socijalna skrb?

To je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama.

Tko je obavlja?

Obavljaju je centri za socijalnu skrb i druge ustanove socijalne skrbi, te upravna tijela lokalne i podučne samouprave.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

– rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa,

– provodi izvršenja rješenja,

– vodi propisane očevidnike,

– izdaje uvjerenja i druge potvrde,

– daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,

– daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlazaka zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,

– sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,

– izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,

– provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju,

– provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

Osim navedenih javnih ovlasti, centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

– potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,

– obavlja stručno-analitičke poslove,

– potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,

– sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima,

– predlaže mjere unaprjeđenja socijalne politike,

– predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,

– sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba,

– procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,

– osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,

– prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,

– koordinira i provodi aktivnosti u području sprečavanja trgovine ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,

– organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,

– provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb,

– provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,

– obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.

Back to top