– PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Biograd na moru. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (pdf), ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

Službeniku za informiranje, Vladimiru Vučak, dipl. iur, telefon:023/383-472

  • pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Biograd na moru, Lošinjska 2A, 23 210 Biograd na moru
  • elektroničkom poštom na adresu: czss.biogradnamoru@gmail.com
  • donijeti osobno u Centar za socijalnu skrb Biograd na moru

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Back to top