– Odluka o poništenju javnog natječaja – dipl. pravnik/ica ili mag. prava

Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj: 61/08. i 3/19.) i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru od 22.10.2020. godine, Klasa: 011-02/20-01/2, Ur.broj: 2198/16-14-01-20-4, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

  1. Poništava se natječaj za zapošljavanje dipl.pravnik/ica ili mag.prava- stručni radnik/ica I.vrste- 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama broj 77/2021 od 07.07.2021. godine, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici CZSS Biograd na Moru.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Narodnim novinama, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici CZSS Biograd na Moru.

Odluka o ponistenju javnog natjecaja (pdf)

Back to top