– Natječaj za psihologa – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-15-1 od 02.03.2015. godine, uz suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Klasa: 100-01/18-02/359, Urbroj: 519-04-2-1-2/1-18-2 od 11. 07. 2018. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
psiholog – stručni radnik I vrste – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije,
 • 12 mjeseci radnog staža u struci,
 • položen stručni ispit,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

Uz prijavu su kandidati dužni priložiti:

 • životopis,
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
 • preslik diplome,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
 • potvrdu o radnom iskustvu: dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.).

Uredna prijava je ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, a nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.
Kandidati/kandidatkinje koji se prijave na natječaj, a ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, mogu se pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te usmeni razgovor.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru, Trg hrvatskih velikana 20, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: »Za javni natječaj«.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru (www.czss-biogradnamoru.hr), a sukladno čl.10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH, br:23/15. i 85/15.).

Ravnateljica:
Ivana Zrilić dipl.iur.

Natjecaj za psihologa (pdf)

Back to top