– Natječaj za izbor ravnatelja/ice

Na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj:76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133 st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj:157/13,152/14,99/15 i 52/16) te članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na moru, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Biograd na moru temeljem Odluke donesene na sjednici održanoj dana 16. kolovoza 2016.g. raspisuje javni

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Biograd na moru

 

Ravnateljem/icom centra za socijalnu skrb može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • nepostojanje zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu Centra imenuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu zaključuje s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • diplomu o stručnoj spremi,
 • potvrdu o radnom stažu s podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje o položenome stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita,
 • uvjerenje od nadležnog suda da protiv kandidata/kandidatkinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

Prijave na natječaj s navedenim dokumentima o ispunjavanju traženih uvjeta, podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijava se dostavlja putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:  Centar za socijalnu skrb Biograd na moru, Trg hrvatskih velikana 20, s naznakom:“Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natjecaj za ravnatelja-icu (pdf)

Back to top