– Natječaj – voditelj računovodstva – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 3/19.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-15-1 od 02.03.2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
voditelj računovodstva – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen VSS-VII. stupanj ili VŠS-VI. stupanj ekonomskog usmjerenja
 • 12 mjeseci radnog staža u struci,
 • 12 mjeseci radnog iskustva u proračunskom računovodstvu,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozački ispit B kategorije
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19.).

Uz prijavu su kandidati dužni priložiti:

 • životopis s telefonom za kontakt i adresu e-pošte,
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
 • preslik diplome,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • potvrdu o radnom iskustvu: dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine.

Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kandidatkinja je dužan/na priložiti izvornike.

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj-voditelj racunovodstva (pdf)

Back to top