– Natječaj – računovodstveni referent – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 3/19.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-15-1 od 02.03.2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • računovodstveni referent – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen SSS-IV. stupanj ekonomskog usmjerenja,
 • 12 mjeseci radnog staža u struci,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozački ispit B kategorije
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19.).

Uz prijavu su kandidati dužni priložiti:

 • životopis s telefonom za kontakt i adresu e-pošte,
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
 • preslik svjedodžbe o završenom školovanju,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • potvrdu o radnom iskustvu: dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine.

Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kandidatkinja je dužan/na priložiti izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.).

Uredna prijava je ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, a nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje koji se prijave na natječaj, a ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, mogu se pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te usmeni razgovor.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Biograd na Moru da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru, ul. dr. Franje Tuđmana 19, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: »Za javni natječaj«.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru (www.czss-biogradnamoru.hr), a sukladno čl.10.st.1.toč.10.

Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH, br:23/15. i 85/15.).

Ravnateljica:
Ivana Zrilić dipl.iur

Natjecaj-racunovodstveni referent (pdf)

Back to top