– Natječaj – dipl. pravnik/ica ili mag. prava

Na temelju članka 16. st.1. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 3/19.) i članka 30. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 011-02/21-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-21-4 od 07.09.2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme- zamjena za roditeljski dopust- za radno mjesto:

 • dipl. pravnik/ica ili mag. prava – stručni radnik/ica I. vrste – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (VSS),
 • 12 mjeseci radnog staža u struci,
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 257. i 258. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj: 18/22 i 46/22),
 • probni rad 3 mjeseca,
 • poznavanje rada na računalu,
 • da ne postoji zapreka iz čl.261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22 i 46/22).

Uz prijavu su kandidati dužni priložiti:

 • životopis s telefonom za kontakt i adresu e-pošte,
 • preslik domovnice i osobne iskaznice,
 • preslik diplome,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • uvjerenje o položenome stručnom ispitu ili dostava dokaza iz čl.258. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • potvrdu o radnom iskustvu: dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine.

Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kandidatkinja je dužan/na priložiti izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj-pravnik na odredjeno (pdf)

 

Back to top