– Natječaj – dipl. pravnik/ica ili mag. prava

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 03/19.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2198/16-14-01-20-4 od 22.10.2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • dipl. pravnik/ica ili mag. prava – stručni radnik/ica I. vrste – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (VSS),
 • 12 mjeseci radnog staža u struci,
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 217. zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),
 • probni rad 3 mjeseca,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozački ispit B kategorije
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 I 138/20).

Uz prijavu su kandidati dužni priložiti:

 • životopis s telefonom za kontakt i adresu e-pošte,
 • preslik domovnice ili elektronički zapis o državljanstvu,
 • preslik važeće osobne iskaznice,
 • preslik diplome o dokazivanju stručne spreme,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
 • preslik važeće vozačke dozvole,
 • potvrdu o radnom iskustvu: dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine.

Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kandidatkinja je dužan/na priložiti izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova

 

Više u pdf dokumentu:

NATJECAJ-PRAVNIK (pdf)

Back to top