– Događanja

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 023-01/19-01/3
UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1
Biograd na Moru 29. kolovoza 2019.g.
ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA
– svima-
 
Pozivate se na 7. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 05. rujna 2019.g. u privremenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Ul. Dr. Franje Tuđmana 19, s početkom u …

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 023-01/19-01/2
UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1
Biograd na Moru, 27. svibnja 2019.g.
ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA
-svima-
Pozivate se na 6. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 04. lipnja 2019.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Ulica Dr.Franje Tuđmana 19, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI …

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 023-01/19-01/1
UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1
Biograd n/M, 22. veljače 2019.g.
ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA
– svima-
Pozivate se na 5. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/M, koja će se održati dana 04. ožujka 2019.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/M, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija …

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 023-01/18-01/4
UR.BROJ: 2198/16-17-01-18-1
Biograd n/m, 26. studeni 2018.g.
 
DNEVNI  RED
 

Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
Prijedlog financijskog plana za 2019-2021.g.,
Prijedlog programa rada Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru za 2019.g.,
Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji …

Preporuka Vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju
Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju
(Usvojio Odbor ministara 4. srpnja 2018. na 1321. sastanku izaslanika ministara)
Preporuka Vijeca Europe o Smjernicama za zastitu prava djece u digitalnom okruzenju (pdf)

Pozivate se na 3. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, koja će se održati dana 04. rujna 2018.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
Polugodišnji financijski …

Pozivate se na 2. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/M, koja će se održati dana 04. lipnja 2018.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/M, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
Nacrt Odluke …

1. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, će se održati dana 08. ožujka 2018.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1.Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
2. Financijsko izvješće od 01. siječnja 2017.g. do …

Radionica o volontiranju 18. – 19. 12. 2017. Osnovna i srednja škola Biograd na Moru – Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru – Osnovna škola Biograd na Moru – Srednja škola Biograd na Moru – Volonterski centar Zadar

VOLONTERI (pdf)

Pozivate se na 10. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, koja će se održati dana 31. listopada 2017.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
Prijedlog financijskog …

Back to top