– 7. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 023-01/19-01/3
UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1

Biograd na Moru 29. kolovoza 2019.g.

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA
– svima-

 

Pozivate se na 7. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 05. rujna 2019.g. u privremenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Ul. Dr. Franje Tuđmana 19, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  2. Financijsko izvješće CZSS Biograd na Moru za 01.01.2019.-30.06.2019.god.,
  3. Nastavak izgradnje poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  4. Razno.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Eddie Stamičar, dr.med

Poziv 7 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top