– 6. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 023-01/19-01/2
UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1

Biograd na Moru, 27. svibnja 2019.g.

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA
-svima-

Pozivate se na 6. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 04. lipnja 2019.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Ulica Dr.Franje Tuđmana 19, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  2. Preseljenje CZSS Biograd na Moru u nove privremene poslovne prostore,
  3. Izgradnja poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  4. Razno.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Eddie Stamičar, dr.med

Poziv 6 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top