– 5. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 023-01/19-01/1
UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1

Biograd n/M, 22. veljače 2019.g.

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA
– svima-

Pozivate se na 5. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/M, koja će se održati dana 04. ožujka 2019.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/M, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
  2. Godišnje financijsko izvješće za 2018.g.
  3. Izvješće o radu Centra u 2018. g.
  4. Izgradnja poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  5. Razno.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Eddie Stamičar, dr.med

Back to top