– 4. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
BIOGRAD NA MORU

KLASA: 023-01/18-01/4
UR.BROJ: 2198/16-17-01-18-1

Biograd n/m, 26. studeni 2018.g.

 

DNEVNI  RED

 

  1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
  2. Prijedlog financijskog plana za 2019-2021.g.,
  3. Prijedlog programa rada Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru za 2019.g.,
  4. Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, poslova u Centru za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  5. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka,
  6. Izgradnja poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  7. Razno.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Eddie Stamičar, dr.med

Back to top